Das Yoga Sutra des Pātañjali mit Bhasya

atha yogānuśāsanam || YS_1.1 ||
athety ayam adhikārārthaḥ. yogānuśāsanaṃ śāstram adhikṛtaṃ veditavyam. yogaḥ samādhiḥ. sa ca sārvabhaumaś cittasya dharmaḥ. kṣiptaṃ mūḍhaṃ vikṣiptam ekāgraṃ niruddham iti cittabhūmayaḥ. tatra vikṣipte cetasi vikṣepopasarjanībhūtaḥ samādhir na yogapakṣe vartate. yas tv ekāgre cetasi sadbhūtam arthaṃ pradyotayati kṣiṇoti ca kleśān karmabandhanāni ślathayati nirodham abhimukhaṃ karoti sa saṃprajñāto yoga ity ākhyāyate. sa ca vitarkānugato vicārānugata ānandānugato ‘smitānugata ity upariṣṭān nivedayiṣyāmaḥ. sarvavṛttinirodhe tv asaṃprajñātaḥ samādhiḥ. 1.1″

http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/yoga/patyogbu.htm